Primar

E-mail: primar@tudora.botosani.ro

Tel.: +40231589110  +402315892898